Lễ Tân Bưng Quả

Lễ Tân Bưng Quả

Trang phục áo dài lễ tân bưng quả cho ngày cưới.

Lễ Tân Bưng Quả 1

Lễ Tân Bưng Quả 1

Lễ Tân Bưng Quả 2

Lễ Tân Bưng Quả 2

Lễ Tân Bưng Quả 3

Lễ Tân Bưng Quả 3

Lễ Tân Bưng Quả 4

Lễ Tân Bưng Quả 4

Lễ Tân Bưng Quả 5

Lễ Tân Bưng Quả 5

Lễ Tân Bưng Quả 6

Lễ Tân Bưng Quả 6

Lễ Tân Bưng Quả 7

Lễ Tân Bưng Quả 7

Lễ Tân Bưng Quả 8

Lễ Tân Bưng Quả 8

Lễ Tân Bưng Quả 9

Lễ Tân Bưng Quả 9

Lễ Tân Bưng Quả 10

Lễ Tân Bưng Quả 10

Lễ Tân Bưng Quả 11

Lễ Tân Bưng Quả 11

Lễ Tân Bưng Quả 12

Lễ Tân Bưng Quả 12